A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne

Do rozpocz璚ia drugiego naboru pozosta這:

Strona g堯wna Dzia造 tematyczne O projekcie
O projekcie

Projekt pn.: "Dotacja na Twoj firm" realizowany jest w partnerstwie z Wielkopolsk Agencj Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i Sp. z o.o. w Poznaniu oraz z Agencj Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2022

Warto嗆 projektu: 15 837 387,06 PLN

Kwota dofinansowania: 15 045 479,06 PLN w tym:

- ze 鈔odków wspólnotowych: 13 461 779,00 PLN
- z krajowych 鈔odków publicznych: 1 583 700,06 PLN

 

Cel projektu:

Celem gównym projektu jest wzmocnienie rozwoju gospodarczego i przedsi瑿iorczo軼i na terenie województwa wielkopolskiego poprzez realizacj kompleksowych dzia豉, które przyczyni si do utworzenia w Wielkopolsce przez osoby pracuj帷e, bezrobotne i bierne zawodowo 355 trwa造ch miejsc pracy (314 nowych dzia豉lno軼i gospodarczych i 41 dodatkowych miejsc pracy) – w tym 54 w sektorze OZE i 54 w bran瘸ch smart specialisation.

Grupa docelowa:

Projekt skierowany jest do 460 osób (199 kobiet i 261 m篹czyzn), powy瞠j 30 roku 篡cia, zamieszkuj帷ych województwo wielkopolskie (w tym: 391 osób pracuj帷ych, 57 osób bezrobotnych, 12 osób biernych zawodowo) z jednej z poni窺zych grup:

 • imigranci oraz reemigranci;
 • osoby odchodz帷e z rolnictwa i ich rodziny;
 • osoby ubogie pracuj帷e;
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych lub pracuj帷e w ramach umów cywilno-prawnych, których miesi璚zne zarobki nie przekraczaj 120% wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesi帷a poprzedzaj帷ego dzie przyst徙ienia do projektu);
 • bezrobotni  m篹czy幡i w wieku 30-49 lat wymagaj帷y wsparcia, a nie nale膨cy do osób z niepe軟osprawno軼iami, osób d逝gotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach, imigrantów i reemigrantów oraz osób odchodz帷ych z rolnictwa i ich rodzin;
 • osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo  w wieku 30 lat i wi璚ej, które znajduj si w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. osoby spe軟iaj帷e jeden z  warunków (osoby d逝gotrwale bezrobotne, osoby w wieku 50 lat i wi璚ej, kobiety, osoby z niepe軟osprawno軼iami, osoby o niskich kwalifikacjach).

Wg podzia逝 terytorialnego Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i realizuje dzia豉nia projektowe skierowane do osób zamieszkuj帷ych na obszarze nast瘼uj帷ych powiatów: miasto Kalisz, miasto Leszno, gosty雟ki, grodziski, jaroci雟ki, kaliski, k瘼i雟ki, ko軼ia雟ki, krotoszy雟ki, leszczy雟ki, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolszty雟ki.

W przypadku zamieszkiwania na obszarze innych powiatów województwa wielkopolskiego prosimy o kontakt z partnerami projektu odpowiedzialnymi za realizacj dzia豉 na innym terenie:

 • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i Sp. z o.o. w Poznaniu (powiaty: m. Pozna, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, mi璠zychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, pozna雟ki, szamotulski, 鈔edzki, 鈔emski, w庵rowiecki, z這towski) - strona internetowa projektu - twojafirma.warp.org.pl ;
 • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie (powiaty: m. Konin, gnie幡ie雟ki, kolski, koni雟ki, s逝pecki, turecki, wrzesi雟ki) - strona internetowa projektu - twojafirma.arrkonin.org.pl.

Formy wsparcia:

 1. Szkolenia pn. „ABC przedsi瑿iorczo軼i i biznesplan” (40 h/os.) dla 420 osób;
 2. Bezzwrotna dotacja na rozpocz璚ie w豉snej dzia豉lno軼i gospodarczej w wysoko軼i 20 528,00 PLN dla 314 osób (wymagane jest wniesienie wk豉du w豉snego finansowego w wysoko軼i 2 522,00 PLN);
 3. Podstawowe wsparcie pomostowe w wysoko軼i 1 514,50 PLN netto miesi璚znie, wyp豉cane przez pierwszych dwana軼ie miesi璚y prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej dla 314 osób;
 4. Dodatkowe wsparcie pomostowe w wysoko軼i 637,50 PLN netto miesi璚znie, wyp豉cane przez pierwszych dwana軼ie miesi璚y prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej dla 54 osób, które utworz dzia豉lno嗆 gospodarcz w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation);
 5. Dodatkowe wsparcie pomostowe w wysoko軼i 637,50 PLN netto miesi璚znie, wyp豉cane przez pierwszych dwana軼ie miesi璚y prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej dla 54 osób, które utworz dzia豉lno嗆 gospodarcz w sektorze odnawialnych 廝óde energii (OZE).

W sytuacji, gdy dzia豉lno嗆 b璠zie prowadzona zarówno w obszarze inteligentnych specjalizacji (smart specialisation), jak i w sektorze odnawialnych 廝óde energii (OZE), wsparcie pomostowe przys逝guje w wysoko軼i 637,50 PLN netto miesi璚znie (w pierwszej kolejno軼i bierze si pod uwag dzia豉lno嗆 w ramach OZE).

Rekrutacja uczestników:

Rekrutacja osób do udzia逝 w Projekcie (Uczestników projektu), tj. przyjmowanie Formularzy rekrutacyjnych, prowadzona b璠zie w dwóch naborach:

 • I nabór: od 18.01.2021 r. do 31.01.2021 r.;
 • II nabór: od 07.06.2021 r. do 18.06.2021 r.

Rekrutacja b璠zie sk豉da豉 si z nast瘼uj帷ych etapów:

 1. Z這瞠nie przez kandydatów Formularzy rekrutacyjnych wraz z wymaganymi o鈍iadczeniami i za陰cznikami;
 2. Ocena ka盥ego z Formularzy przez dwóch losowo wybranych cz這nków Komisji Rekrutacyjnej;
 3. Rozmowa kandydata z cz這nkami Komisji Rekrutacyjnej;
 4. Weryfikacja predyspozycji do samodzielnego za這瞠nia i prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej, przeprowadzana przez doradc zawodowego (460 osób, po 230/nabór);
 5. Wybór 420 uczestników projektu (po 210/nabór). W komponencie Eurocentrum wybór 126 osób (w tym: 107 osób pracuj帷ych, 16 osób bezrobotnych i 3 osób biernych zawodowo - dane dotycz obydwóch naborów);
 6. Procedura odwo豉wcza;
 7. Podpisanie umów na udzielenie wsparcia szkoleniowego.

Wszelkie pytania dotycz帷e realizacji projektu prosimy sk豉da za po鈔ednictwem zak豉dki FORUM na stronie internetowej projektu, lub mailowo: twojafirma@euro.ctiw.pl b康 telefonicznie pod numerem 62 736 10 27.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl