A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne

Do rozpocz璚ia drugiego naboru pozosta這:

Strona g堯wna FORUM
FORUM
Zapytanie:

1. Kiedy rozpocznie si rekrutacja do projektu?
W projekcie przewidziano dwa nabory. Pierwszy w dniach 18-31.01.2021 r., drugi: 07-18.06.2021 r. Informacja dot. rekrutacji i terminu sk豉dania dokumentów rekrutacyjnych zostanie umieszczona w aktualno軼iach na stronie internetowej projektu, na stronie internetowej Eurocentrum oraz na profilu facebookowym Eurocentrum. Ww. terminy uzale積ione s od panuj帷ej w kraju sytuacji pandemicznej i mog ulec zmianie.

2. Jaka jest warto嗆 dotacji i wsparcia pomostowego?
Dotacja wynosi max. 20 528,00 PLN netto. Wsparcie pomostowe wyp豉cane jest w formie 12 comiesi璚znych transz w wysoko軼i 1 514,50 PLN netto lub w wysoko軼i 2 152,00 PLN netto (dla osób, które utworz dzia豉lno嗆 gospodarcz w obszarze inteligentnych specjalizacji lub w obszarze Odnawialnych 盍óde Energii).

3. Kiedy b璠zie mo積a zarejestrowa dzia豉lno嗆 gospodarcz?
Dzia豉lno嗆 gospodarcz b璠zie mo積a zarejestrowa dopiero po zako鎍zeniu udzia逝 we wsparciu szkoleniowym, po przed這瞠niu Biznes Planu, uzyskaniu pozytywnej informacji dot. przyznania 鈔odków finansowych i po zarejestrowaniu firmy. Dla naboru pierwszego b璠zie to miesi帷 czerwiec 2021 r., dla naboru drugiego - pa寮ziernik - listopad 2021 r.

4. Czy remont i przystosowanie obiektu tak瞠 jest mo磧iwe do sfinansowania?
字odki z bezzwrotnej dotacji na rozpocz璚ie dzia豉lno軼i gospodarczej mog by przeznaczone na pokrycie wydatków uznanych za niezb璠ne do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez Uczestnika projektu (w tym i m.in. na remont i przystosowanie obiektu).

5. Czy wszystkie osoby, które zakwalifikuj si na szkolenia otrzymaj dotacj, czy tylko cz窷 z tych osób?
W cz窷ci projektu za które odpowiedzialne jest Eurocentrum, spo鈔ód 126 osób uczestnicz帷ych w szkoleniach 94 osoby uzykaj wsparcie finansowe.

6. Jaki jest minimalny okres prowadzenia dzia豉lno軼i w ramach otrzymanych 鈔odków z projektu?
Uczestnicy projektu, którzy otrzymaj wsparcie finansowe w ramach projektu s zobligowani do prowadzenia dzia豉lno軼i gospodarczej przez okres minimum 12 miesi璚y.

7. Czy je郵i mieszkam w Poznaniu mog bra udzia w projekcie?
Oczywi軼ie. Projekt skierowany jest do mieszka鎍ów ca貫go województwa wielkopolskiego. Mieszka鎍y Poznania mog uczestniczy w komponencie projektu prowadzonym przez WARP Sp. z o.o. Poni瞠j przedstawiamy podzia projektu na jego 3 cz窷ci:

  • Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i odpowiedzialne jest za realizacj dzia豉 projektowych skierowanych do osób zamieszkuj帷ych na obszarze nast瘼uj帷ych powiatów: miasto Kalisz, miasto Leszno, gosty雟ki, grodziski, jaroci雟ki, kaliski, k瘼i雟ki, ko軼ia雟ki, krotoszy雟ki, leszczy雟ki, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski, rawicki, wolszty雟ki;
  • Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i Sp. z o.o. w Poznaniu odpowiedzialna jest za realizacj dzia豉 projektowych skierowanych do osób zamieszkuj帷ych na obszarze nast瘼uj帷ych powiatów: m. Pozna, chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, mi璠zychodzki, nowotomyski,  obornicki, pilski, pozna雟ki, szamotulski, 鈔edzki, 鈔emski, w庵rowiecki, z這towski;
  • Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie odpowiedzialna jest za realizacj dzia豉 projektowych skierowanych do osób zamieszkuj帷ych na obszarze nast瘼uj帷ych powiatów: m. Konin, gnie幡ie雟ki, kolski, koni雟ki, s逝pecki, turecki, wrzesi雟ki) - strona internetowa projektu.

8. Gdzie odbywa si b璠 szkolenia i ile b璠 trwa?
Szkolenia realizowane b璠 w siedzibie Eurocentrum przy ul. Budowlanych 5 w Ostrowie Wielkopolskim. Trwa b璠 5 dni roboczych, w sumie 40h.

9. Co jest gównym powodem do tego, aby zosta wylosowanym z dotacji?
Na 瘸dnym z etapów realizacji projektu nie przewiduje si zastosowania metody losowania, zarówno do wyboru uczestników projektu jak i do wyboru osób rekomendowanych do otrzymania dofinansowania. Wybór uczestników projektu odbywa si b璠zie poprzez ocen Formularza rekrutacyjnego w tym m.in.: opisu planowanej do uruchomienia dzia豉lno軼i gospodarczej, posiadanych zasobów, planowanego kosztu przedsi瞝zi璚ia, charakterystyki potencjalnych klientów/odbiorócw/konkurencji, stopnia przygotowania do realizacji przedsi瞝zi璚ia oraz posiadanego do鈍iadczenia/umiej皻no軼i i kwalifikacji oraz poprzez analiz predyspozycji osoby do za這瞠nia w豉snej firmy dokonanej przez doradc zawodowego. Na wi瘯sz liczb punktów z procesu rekrutacyjnego mog liczy osoby pracuj帷e, osoby które utworz dodatkowe miejsca pracy oraz osoby, które za這膨 dzia豉lno軼i w bran瘸ch OZE lub SMART. O otrzymaniu dofinansowania natomiast decydowa b璠zie ocena Biznes Planu (70%), ocena z przeprowadzonego procesu rekrutacyjnego (30%) oraz punkty za kryteria dodatkowe (OZE, SMART oraz dodatkowe miejsce pracy). W razie jakichkolwiek dalszych w徠pliwo軼i dotycz帷ych procedury rekrutacji i rekomendowania osób do dofinansowania, zapraszamy do osobistego kontaktu.

10. Czy kwota dotacji mo瞠 by wykorzystana na remont budynku? Przyk豉dowo s procenty np. 50 procent na remont, a reszta na wyposa瞠nie?
Nie ma jakikcholwiek przeszkód by otrzymane dofinansowanie zosta這 przeznaczone na remont budynku. Przy czym wszelkie koszty, które przedstawione zostan w Biznes Planie musz zosta szczegó這wo uzasadnione i zwi您ane z planowan do uruchomienia dzia豉lno軼i gospodarcz.

11. Jak sprawdzi czy moja przysz豉 dzia豉lno嗆 to SMART lub OZE?
Dzia豉lno軼i SMART zosta造 okre郵one w Za陰czniku nr 5 do Regulaminu rekrutacji. Za陰cznik znajduje si w zak豉dce DOKUMENTY PROJEKTOWE Dzia豉lno軼i OZE zosta造 okre郵one w Formularzu rekrutacyjnym na stronie 9 (przypis numer 17) - "Zgodnie z ustaw z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 廝ód豉ch energii s to odnawialne, niekopalne 廝ód豉 energii obejmuj帷e energi wiatru, energi promieniowania s這necznego, energi aerotermaln, energi geotermaln, energi hydrotermaln, hydroenergi, energi fal, pr康ów i p造wów morskich, energi otrzymywan z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biop造nów. W przypadku projektów, które zak豉daj stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych 毒óde Energii (OZE) uczestnik projektu powinien prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz z wiod帷ym PKD (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) w ww. sektorze".

12. Czy wszyscy uczestnicy, którzy z這篡li kwestionariusze zostan poinformowani o swoim wyniku?
Wyniki zostan opublikowane po przeprowadzeniu rozmów ze wszystkimi osobami, które z這篡造 Formularze rekrutacyjne. Wyniki b璠 opublikowane na stronie internetowej w postaci Listy rankingowej. Nast瘼nie - 69 osób zostanie skierowanych do doradcy zawodowego celem okre郵enia ich predyspozycji przedsi瑿iorczych. Po ocenie doradcy zostanie opublikowana kolejna Lista rankingowa - osób zakwalifikowanych do projektu.

13. Kiedy b璠 og這szone wyniki?
Planowany termin og這szenia Listy rankingowej osób zakwalifikowanych do drugiego etapu rekrutacji tj. rozmów z doradc to 19 luty 2021 r.

Publikowane odpowiedzi ekspertów Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i maj charakter informacyjny oraz edukacyjny ale nie stanowi opinii ani porady. Za zastosowanie si do udzielonych wskazówek i odpowiedzi autorzy forum nie ponosz odpowiedzialno軼i prawnej. Redakcja forum stara si dok豉da nale篡tej staranno軼i w celu prezentowania informacji rzetelnych, prawdziwych, przydatnych i praktycznych, jednak nie ponosi odpowiedzialno軼i za skutki wynik貫 z ich wykorzystania i zastosowania si do nich. Indywidualne opinie z gwarancj odpowiedzialno軼i, mo積a uzyska, na skutek z這瞠nia oficjalnego zapytania na adres Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl