A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Dzia造 tematyczne

Do rozpocz璚ia drugiego naboru pozosta這:

Strona g堯wna Dzia造 tematyczne S這wnik poj耩
S這wnik poj耩

Bezdomno嗆 i wykluczenie mieszkaniowe: definiowane s zgodnie z Europejsk typologi bezdomno軼i i wykluczenia mieszkaniowego ETHOS, w której wskazuje si okoliczno軼i 篡cia w bezdomno軼i lub ekstremalne formy wykluczenia mieszkaniowego: 1. Bez dachu nad g這w (osoby 篡j帷e w surowych i alarmuj帷ych warunkach), 2. Bez miejsca zamieszkania (osoby przebywaj帷e w schroniskach dla bezdomnych, w schroniskach dla kobiet, schroniskach dla imigrantów, osoby opuszczaj帷e instytucje penitencjarne/karne/szpitale, instytucje opieku鎍ze, osoby otrzymuj帷e d逝gookresowe wsparcie z powodu bezdomno軼i - specjalistyczne zakwaterowanie wspierane), 3. Niezabezpieczone zakwaterowanie (osoby posiadaj帷e niepewny najem z nakazem eksmisji, osoby zagro穎ne przemoc), 4. Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe (konstrukcje tymczasowe, mieszkania substandardowe - lokale nienadaj帷e si do zamieszkania wg standardu krajowego, skrajne przeludnienie). Osoby doros貫 mieszkaj帷e z rodzicami nie powinny by wykazywane we wska幡iku, chyba 瞠 wszystkie te  osoby s bezdomne lub mieszkaj w nieodpowiednich i niebezpiecznych warunkach;

Biuro projektu: siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

CEIDG: Centralna Ewidencja i Informacja o Dzia豉lno軼i Gospodarczej prowadzona zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia豉lno軼i gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z pó幡iejszymi zmianami);

Cudzoziemiec: to na sta貫 mieszkaj帷y w danym pa雟twie obywatel obcego pochodzenia lub obywatel nale膨cy do mniejszo軼i. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - ka盥a osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa bez wzgl璠u na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodzi si poza terenem Polski;

Dodatkowe miejsce pracy: miejsce pracy utworzone przez uczestnika projektu (osobne od samozatrudnienia) na podstawie umowy o prac;

Imigrant: osoba nieposiadaj帷 polskiego obywatelstwa, przyby豉 lub zamierzaj帷a przyby do Polski w celu osiedlenia si (zamieszkania na sta貫) lub na pobyt czasowy i zamierzaj帷a wykonywa lub wykonuj帷a prac na terytorium Polski, w tym zamierzaj帷a podj望 dzia豉lno嗆 gospodarcz na terytorium Polski. W odniesieniu do pracuj帷ych imigrantów nie ma znaczenia rodzaj i okres trwania umowy;

Instytucja Zarz康zaj帷a dla Dzia豉nia 6.3 WRPO 2014+: Zarz康 Województwa Wielkopolskiego reprezentowany przez Departament Wdra瘸nia Europejskiego Funduszu Spo貫cznego Urz璠u  Marsza趾owskiego  Województwa  Wielkopolskiego w Poznaniu;

Miejsce zamieszkania: miejscowo嗆, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem sta貫go pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego);

Mniejszo軼i etniczne: karaimska, 貫mkowska, romska, tatarska.

Mniejszo軼i narodowe: bia這ruska, czeska, litewska, niemiecka, ormia雟ka, rosyjska, s這wacka, ukrai雟ka, 篡dowska.

Obszar inteligentnych specjalizacji (smart specialisation): bran瞠 zidentyfikowane jako bran瞠 o najwi瘯szym potencjale rozwojowym i/lub bran瞠 strategiczne dla regionu (w ramach smart specialisation);

Osoba bezrobotna: osoba pozostaj帷a bez pracy, gotowa do podj璚ia pracy i aktywnie poszukuj帷a zatrudnienia. Definicja uwzgl璠nia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet je瞠li nie spe軟iaj one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi s zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywno軼i ekonomicznej ludno軼i, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzgl璠nia studentów studiów stacjonarnych, nawet je郵i spe軟iaj powy窺ze kryteria. Osoby kwalifikuj帷e si do urlopu macierzy雟kiego lub rodzicielskiego, które s bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobieraj 鈍iadcze z tytu逝 urlopu), s równie osobami bezrobotnymi w rozumieniu Wytycznych.

Osoba bierna zawodowo: osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów si造 roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych s uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby b璠帷e na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecno嗆 w pracy, spowodowana opiek nad dzieckiem w okresie, który nie mie軼i si w ramach urlopu macierzy雟kiego lub urlopu rodzicielskiego), s uznawane za bierne zawodowo, chyba 瞠 s zarejestrowane ju jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwsze雟two). Osoby prowadz帷e dzia豉lno嗆 na w豉sny rachunek (w tym cz這nek rodziny bezp豉tnie pomagaj帷y osobie prowadz帷ej dzia豉lno嗆) nie s uznawane za bierne zawodowo.

Osoby d逝gotrwale bezrobotne:  definicja poj璚ia „d逝gotrwale bezrobotny" ró積i si w zale積o軼i od wieku:

  • m這dzie (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesi璚y (>6 miesi璚y);
  • doro郵i (25 lat lub wi璚ej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesi璚y (>12 miesi璚y);

Osoba o niskich kwalifikacjach:  osoba posiadaj帷a wykszta販enie do ISCED 3 w陰cznie (kszta販enie uko鎍zone na poziomie szko造 鈔edniej lub zasadniczej szko造 zawodowej), zgodnie z Mi璠zynarodow Klasyfikacj Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO);

Osoba odchodz帷a z rolnictwa i jej rodzina: osoba podlegaj帷a ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na  odstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo貫cznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, ze zm.) (KRUS), zamierzaj帷a podj望 zatrudnienie lub inn dzia豉lno嗆 pozarolnicz, obj皻 obowi您kiem ubezpieczenia spo貫cznego na podstawie ustawy z dnia 13 pa寮ziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo貫cznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266) (ZUS);

Osoba uboga pracuj帷a: osoba, której zarobki w uj璚iu miesi璚znym nie przekraczaj minimalnego wynagrodzenia za prac (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesi帷u poprzedzaj帷ym przyst徙ienie do projektu albo osoba zamieszkuj帷a w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wy陰czeniem transferów socjalnych), przypadaj帷e na jedn osob nie przekraczaj kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesi帷u poprzedzaj帷ym przyst徙ienie do projektu (wysoko軼i kryteriów dochodowych podawane s w Rozporz康zeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 鈍iadcze pieni篹nych z pomocy spo貫cznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN);

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji spo貫cznej: osoby zagro穎ne wykluczeniem  spo貫cznym z powodu: niskiego wykszta販enia, byli wi篥niowie, narkomani, bezdomni, wykluczeni z dost瘼u do  mieszka, osoby z obszarów wiejskich;

Osoby z niepe軟osprawno軼iami: osoby niepe軟osprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo貫cznej oraz zatrudnianiu osób niepe軟osprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z pó幡. zm.), a tak瞠 osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z pó幡. zm.);

OZE, czyli Odnawialne 毒ód豉 Energii: zgodnie z ustaw z dnia 20 lutego 2015 roku o odnawialnych 廝ód豉ch energii s to odnawialne, niekopalne 廝ód豉 energii obejmuj帷e energi wiatru, energi promieniowania s這necznego, energi aerotermaln, energi geotermaln, energi hydrotermaln, hydroenergi, energi fal, pr康ów i p造wów morskich, energi otrzymywan z biomasy, biogazu, biogazu rolniczego oraz z biop造nów. W przypadku projektów, które zak豉daj stworzenie nowych miejsc pracy w sektorze Odnawialnych 毒óde Energii (OZE) uczestnik projektu powinien prowadzi dzia豉lno嗆 gospodarcz z wiod帷ym PKD (zgodnie z dokumentami rejestrowymi) w ww. sektorze;

Partnerzy projektu: Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsi瑿iorczo軼i Sp. z o.o. w Poznaniu oraz Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie.

Projekt: oznacza Projekt nr RPWP.06.03.01-30-0005/20 pn.: „Dotacja na Twoj firm;

Reemigrant: obywatel polski, który przebywa za granic Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesi璚y, który zamierza powróci do Polski lub który przebywa na terenie Polski nie d逝瞠j ni 6 miesi璚y przed przyst徙ieniem do projektu i deklaruje ch耩 podj璚ia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym dzia豉lno軼i gospodarczej) na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani s równie repatrianci. Reemigrant ubiegaj帷y si o wsparcie nie mo瞠 posiada zatrudnienia;

Smart specialisation: na podstawie Za陰cznika nr 5 do Regulaminu Rekrutacji – „Sekcje PKD przyporz康kowane do bran zidentyfikowanych, jako bran瞠 o najwi瘯szym potencjale rozwojowym i/lub bran strategicznych dla regionu (w ramach smart specialisation)” oraz na podstawie Regionalnej Strategii Innowacji dla Wielkopolski na lata 2015-2020;

Umowa krótkoterminowa: umowa wskazuj帷a na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawarta na czas okre郵ony, który up造wa w okresie realizacji projektu lub trwa nie d逝瞠j ni 6 miesi璚y;

Wiek Uczestnika projektu: jest okre郵any na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpocz璚ia udzia逝 w projekcie – tj. od dnia 30 urodzin.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsi瑿iorczo軼i Ostr闚 Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostr闚 Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl