A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna O naszej działalności
O naszej działalnościEurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym powstałym w 1975 roku, którego działalność obejmuje usługi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne. Dominującą formą świadczonych usług jest oferta szkoleniowa dla różnych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Ponad czterdziestoletnia działalność stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim pozwoliła ukształtować wizerunek firmy jako ośrodka profesjonalnie świadczącego usługi adresowane głównie do sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz do osób podejmujących własną działalność gospodarczą.

Misją Eurocentrum było, jest i niewątpliwie będzie działanie na rzecz szeroko rozumianego środowiska technicznego poprzez prowadzenie najwyższej jakości usług i szkoleń doskonalących wiedzę i praktyczne umiejętności pracowników sektora gospodarczego, zgodnie z hasłem „Profesjonalizm, doświadczenie, praktyka”.

Głównymi celami i zadaniami Eurocentrum jest przede wszystkim wspieranie i promowanie przedsiębiorczości i innowacyjności, w szczególności:

 • rozwój innowacyjności gospodarki, szczególnie małego i średniego biznesu, poprzez inicjowanie wszelkich działań mających na celu wspomaganie wdrożenia opracowań naukowych i badawczo – rozwojowych do praktyki, oraz współpracę biznesu z zapleczem naukowo-badawczym i rozwojowym,

 • budowanie pozytywnego obrazu przedsiębiorczości i przedsiębiorców,

 • promocję nowoczesnych technik zarządzania,

 • rozwijanie działalności oświatowej polegającej na upowszechnianiu, organizowaniu i popularyzowaniu w szkołach i zakładach pracy wiedzy z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości oraz ochrony własności przemysłowej,

 • inicjowanie działań na rzecz postępu naukowo-technicznego wśród młodzieży, podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi i współpracy instytucji samorządowych oraz instytucji okołobiznesowych,

 • promowanie dobrych doświadczeń z krajów Unii Europejskiej,

 • koordynację działań, wymianę informacji, opracowywanie metod pracy i podnoszenie kwalifikacji konsultantów wspierających mały i średni biznes w sposób zapewniający spełnianie wymogów akredytacyjnych stowarzyszenia.

Ponadto stowarzyszenie oferuje bezpłatne usługi informacyjne w Puncie Konsultacyjnym Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz Punkcie Informacyjnym Komisji Europejskiej - EUROPE DIRECT Południowa Wielkopolska. Wysoką jakość usług gwarantuje Certyfikat ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług szkoleniowych, informacyjnych, doradczych oraz Akredytacja w Krajowym Systemie Usług - KSU.

W okresie trzydziestopięcioletniej działalności Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości ugruntowało swoją pozycję jako jedna z liczących się instytucji wspierających rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego oraz kraju. Dzięki działaniom stowarzyszenia, w ostatnim pięcioleciu powstało blisko 350 nowych podmiotów gospodarczych oraz przeszkolonych zostało blisko 40 000 osób.

OTRZYMANE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • Odznaka i tytuł – "Zasłużony dla Wynalazczości i Racjonalizacji" – nadana przez Prezesa Rady Ministrów RP;

 • Odznaka Honorowa – "Za Zasługi dla Województwa Wielkopolskiego" – nadana przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego;

 • Odznaka Honorowa – "Za zasługi dla wynalazczości" – nadana przez Prezesa Rady Ministrów RP – Donalda Tuska;

 • Złota Odznaka Honorowa NOT – nadana przez Zarząd Główny Federacji Stowarzyszeń Naukowo – Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej;

 • Złota Honorowa Odznaka PZSWiR "Za szczególne osiągnięcia w zakresie techniki i innowacji" – nadana przez Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów;

 • Wyróżnienie za najlepiej realizowane projekty: "Promocja przedsiębiorczości na terenie powiatu ostrowskiego oraz pleszewskiego" oraz "Teraz MY!!! - Nowe Mikroprzedsiębiorstwa Południowej Wielkopolski" - nadane przez Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie – Regionalną Instytucję Finansującą dla Działania ZPORR 2.5 w woj. Wielkopolskim. 

POSIADANE CERTYFIKATY, UPRAWNIENIA I ZNAKI JAKOŚCI:

 • Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie świadczenia usług doradczych, informacyjnych i szkoleniowych;

 • Akredytacja Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w zakresie usług informacyjnych, doradczych i szkoleniowych;

 • Uprawnienia do prowadzenia kursów oraz wydawania stosownych zaświadczeń w zakresie wózków jezdniowych z napędem silnikowym - nadane przez Ministerstwo Gospodarki – Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach;

 • Powołanie przy Eurocentrum przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – Komisji Kwalifikacyjnej zajmującej się stwierdzaniem kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych;

 • Uprawnienia do prowadzenia kursów w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych – nadane przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego;

 • Uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów spawalniczych – nadane przez Instytut Spawalnictwa.

PATENTY:

 • Świadectwo ochronne nr 103901 na znak towarowy Wojewódzki Klub Techniki i Racjonalizacji;

 • Świadectwo ochronne – Prawo ochronne nr 141231 na znak towarowy Centrum Techniki i Wynalazczości Zakład Usług Technicznych;

 • Świadectwo ochronne – Prawo ochronne nr 187906 na znak towarowy Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości;

 • Świadectwo ochronne – Prawo ochronne nr 194018 na znak towarowy Innowacyjny Kocioł Pleszewski;

 • Świadectwo rejestracji – Prawo z rejestracji nr 13605 wzoru przemysłowego – „Obudowa urządzenia grzewczego”;

 • Patent na wynalazek – „Sposób i kocioł do kontrolowanego spalania paliw”.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl