A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne
Strona główna Działalność Eurocentrum
Działalność Eurocentrum
USŁUGI DORADCZE
 • deklaracje zgodności z polskimi normami i dokumentami normatywnymi
 • wycena maszyn, urządzeń, środków transportu oraz nieruchomości
 • opracowywanie dokumentacji zgłoszeniowej do Urzędu Patentowego RP na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe
 • ochrona własności przemysłowej
 • ocena ryzyka zawodowego
 • zagadnienia bhp
 • dokumentacja techniczna, problematyka techniczno-organizacyjna
 • zarządzanie jakością
USŁUGI SZKOLENIOWE
 • bezpieczeństwo i higiena pracy
 • dozór i eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
 • ochrona własności przemysłowej
 • podstawowe zasady higieny przy produkcji i obrocie żywnością (Dobra Praktyka Produkcyjna, Dobra Praktyka Higieniczna, HACCP)
 • obsługa wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • obsługa i konserwacja urządzeń transportu bliskiego
 • uprawnienia pedagogiczne
 • zarządzanie jakością
 • udzielanie pierwszej pomocy przedlekarskiej
 • ochrona przeciwpożarowa
 • inne specjalistyczne

Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Eurocentrum szkoleń w zakładce Szkolenia .

USŁUGI INFORMACYJNE
 • administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej
 • zarządzanie przedsiębiorstwem
 • przygotowanie informacji prawnych i ekonomicznych
 • dostarczanie informacji teleadresowych
 • kojarzenie partnerów gospodarczych i przekazywanie informacji merytorycznych
 • przeprowadzanie badań rynkowych
 • inne

STATUT EUROCENTRUM

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl