A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Działy tematyczne

Do rozpoczęcia drugiego naboru pozostało:

Strona główna Zmiany w Umowach - Polski Ład
Zmiany w Umowach - Polski Ład
[2022-07-15] Zmiany w Umowach - Polski Ład

Informujemy, że w dniu 4 lipca 2022 roku Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości otrzymało z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego pismo ws. konieczności wprowadzenia zmian do zawartych z Państwem umów o udzieleniu wsparcia finansowego, ze względu na przepisy Ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw w ramach tzw. Polskiego Ładu.

Ww. ustawa wprowadziła m.in. zmiany w zakresie sposobu naliczania i rozliczania składki zdrowotnej. Miesięczne kwoty składki zdrowotnej stanowią „zaliczki” na roczną wysokość składki zdrowotnej i są one następnie wykazywane w rozliczeniu rocznym. Suma ww. miesięcznych składek („zaliczek”) będzie porównywana następnie z należną roczną składką zdrowotną wyliczoną od uzyskanego w całym okresie składkowym dochodu zgodnie z obowiązującymi przepisami. Na tym etapie stwierdza się, czy wystąpiła niedopłata/nadpłata składki.

Wobec powyższego, zgodnie z zaleceniami UMWW, Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości zobowiązane jest zawrzeć z Państwem aneksy do umów o udzieleniu wsparcia finansowego, w których zobowiązani zostaną Państwo do poinformowania Eurocentrum po zakończonym okresie składowym, czy w ramach opłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne, które finansowane były ze środków wsparcia pomostowego (czyli ze środków publicznych), nastąpiła nadpłata/niedopłata składki zdrowotnej, a także do poinformowania o wysokości tych kwot.

Powyższe związane jest z zapisami punktu 6.7 Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju  Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zgodnie z którym niedozwolone jest podwójne finansowanie wydatków. Podkreślamy, że zapisy ww. Wytycznych obowiązują wszystkie podmioty gospodarcze i osoby fizyczne korzystające ze środków publicznych w postaci dopłat, dotacji, dofinansowania itp.

Uwzględniając powyższe, przygotowane zostaną stosowne aneksy, z prośbą o ich podpisanie.


Pismo Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego

Wzór Aneksu

Wzór Załącznika nr 1 do aneksu

 


 
 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Ostrów Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrów Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl