A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Dzia퀉 tematyczne
Strona g농wna Dzia퀉 tematyczne S쿽wnik poj唯
S쿽wnik poj唯

Osoby zagro퓇ne ubóstwem lub wykluczeniem spo쿮cznym – to zgodnie z Wytycznymi w zakresie realizacji przedsiwzi唯 w obszarze w낢czenia spo쿮cznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem 턳odków Europejskiego Funduszu Spo쿮cznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020:

- osoby korzystaj켧e ze 턻iadcze z pomocy spo쿮cznej zgodnie z ustaw z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo쿮cznej lub kwalifikuj켧e si do objcia wsparciem pomocy spo쿮cznej, tj. spe쿻iaj켧e co najmniej jedn z przes쿪nek okre턫onych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo쿮cznej (pomocy spo쿮cznej udziela si osobom i rodzinom w szczególno턢i z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomno턢i, bezrobocia, niepe쿻osprawno턢i, d퀅gotrwa쿮j lub ci轅kiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony ofiar handlu lud펛i, potrzeby ochrony macierzystwa lub wielodzietno턢i, bezradno턢i w sprawach opiekuczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw쿪szcza w rodzinach niepe쿻ych lub wielodzietnych, trudno턢i w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchod펊y, ochron uzupe쿻iaj켧 lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w zwi콄ku z okoliczno턢i, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, trudno턢i w przystosowaniu do 퓓cia po zwolnieniu z zak쿪du karnego, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klski 퓓wio쿽wej lub ekologicznej);

- osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (bezdomni realizuj켧y indywidualny program wychodzenia z bezdomno턢i, w rozumieniu przepisów o pomocy spo쿮cznej, uzale퓆ieni od alkoholu, po zakoczeniu programu psychoterapii w zak쿪dzie lecznictwa odwykowego, uzale퓆ieni od narkotyków lub innych 턳odków odurzaj켧ych, po zakoczeniu programu terapeutycznego w zak쿪dzie opieki zdrowotnej, chorzy psychicznie, w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, d퀅gotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwalniani z zak쿪dów karnych, maj켧y trudno턢i w integracji ze 턳odowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy spo쿮cznej, uchod펊y realizuj켧y indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy spo쿮cznej, osoby niepe쿻osprawne, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i spo쿮cznej oraz zatrudnianiu osób niepe쿻osprawnych);

- osoby przebywaj켧e w pieczy zastpczej lub opuszczaj켧e piecz zastpcz oraz rodziny prze퓓waj켧e trudno턢i w pe쿻ieniu funkcji opiekuczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastpczej;

- osoby nieletnie, wobec których zastosowano 턳odki zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestpczo턢i zgodnie z ustaw z dnia 26 pa펋ziernika 1982 r. o postpowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. poz. 969)

- osoby przebywaj켧e w m쿽dzie퓇wych o턳odkach wychowawczych i m쿽dzie퓇wych o턳odkach socjoterapii, o których mowa w ustawie z dnia 7 wrze턭ia 1991 r. o systemie o턻iaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457, z pó펝. zm.);

- osoby z niepe쿻osprawno턢i – osoby z niepe쿻osprawno턢i w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równo턢i szans i niedyskryminacji, w tym dostpno턢i dla osób z niepe쿻osprawno턢iami oraz zasady równo턢i szans kobiet i m轅czyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020 lub uczniowie/dzieci z niepe쿻osprawno턢iami w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji przedsiwzi唯 z udzia쿮m 턳odków Europejskiego Funduszu Spo쿮cznego w obszarze edukacji na lata 2014-2020;

- cz쿽nkowie gospodarstw domowych sprawuj켧y opiek nad osob z niepe쿻osprawno턢i, o ile co najmniej jeden z nich nie pracuje ze wzgldu na konieczno뜻 sprawowania opieki nad osob z niepe쿻osprawno턢i;

- osoby potrzebuj켧e wsparcia w codziennym funkcjonowaniu;

- osoby bezdomne lub dotknite wykluczeniem z dostpu do mieszka w rozumieniu Wytycznych w zakresie monitorowania postpu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020;

- osoby odbywaj켧e kary pozbawienia wolno턢i (dotyczy osób objtych dozorem elektronicznym);

- osoby korzystaj켧e z PO P;

 

Osoby do턻iadczaj켧e wielokrotnego wykluczenia spo쿮cznego – osoby w przypadku, których wystpuje wicej ni jedna przes쿪nka wymieniona wy풽j (w definicji osoby zagro퓇nej ubóstwem lub wykluczeniem spo쿮cznym);

Biuro projektu: siedziba Eurocentrum Innowacji i Przedsibiorczo턢i, ul. Budowlanych 5, 63-400 Ostrów Wielkopolski;

Cudzoziemiec: to na sta쿮 mieszkaj켧y w danym pastwie obywatel obcego pochodzenia lub obywatel nale엽cy do mniejszo턢i. Osoby obcego pochodzenia to cudzoziemcy - ka풼a osoba, która nie posiada polskiego obywatelstwa bez wzgldu na fakt posiadania lub nie obywatelstwa (obywatelstw) innych krajów lub osoba, której co najmniej jeden z rodziców urodzi si poza terenem Polski;

Imigrant: osoba nieposiadaj켧 polskiego obywatelstwa, przyby쿪 lub zamierzaj켧a przyby do Polski w celu osiedlenia si (zamieszkania na sta쿮) lub na pobyt czasowy i zamierzaj켧a wykonywa lub wykonuj켧a prac na terytorium Polski, w tym zamierzaj켧a podj길 dzia쿪lno뜻 gospodarcz na terytorium Polski. W odniesieniu do pracuj켧ych imigrantów nie ma znaczenia rodzaj i okres trwania umowy;

Miejsce zamieszkania: miejscowo뜻, w której osoba fizyczna przebywa z zamiarem sta쿮go pobytu (art. 25 Kodeksu Cywilnego);

Mniejszo턢i etniczne: karaimska, 쿮mkowska, romska, tatarska.

Mniejszo턢i narodowe: bia쿽ruska, czeska, litewska, niemiecka, ormiaska, rosyjska, s쿽wacka, ukraiska, 퓓dowska.

Osoba bezrobotna: osoba pozostaj켧a bez pracy, gotowa do podjcia pracy i aktywnie poszukuj켧a zatrudnienia. Definicja uwzgldnia osoby zarejestrowane jako bezrobotne zgodnie z krajowymi przepisami, nawet je풽li nie spe쿻iaj one wszystkich trzech kryteriów. Osobami bezrobotnymi s zarówno osoby bezrobotne w rozumieniu badania aktywno턢i ekonomicznej ludno턢i, jak i osoby zarejestrowane jako bezrobotne. Definicja nie uwzgldnia studentów studiów stacjonarnych, nawet je턫i spe쿻iaj powy퓋ze kryteria. Osoby kwalifikuj켧e si do urlopu macierzyskiego lub rodzicielskiego, które s bezrobotne w rozumieniu niniejszej definicji (nie pobieraj 턻iadcze z tytu퀅 urlopu), s równie osobami bezrobotnymi.

Osoba bierna zawodowo: osoba, która w danej chwili nie tworzy zasobów si퀉 roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Studenci studiów stacjonarnych s uznawani za osoby bierne zawodowo. Osoby bd켧e na urlopie wychowawczym (rozumianym jako nieobecno뜻 w pracy, spowodowana opiek nad dzieckiem w okresie, który nie mie턢i si w ramach urlopu macierzyskiego lub urlopu rodzicielskiego), s uznawane za bierne zawodowo, chyba 풽 s zarejestrowane ju jako bezrobotne (wówczas status bezrobotnego ma pierwszestwo). 

Osoby d퀅gotrwale bezrobotne:  definicja pojcia „d퀅gotrwale bezrobotny" ró퓆i si w zale퓆o턢i od wieku:

  • m쿽dzie (<25 lat) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesicy (>6 miesicy);
  • doro턫i (25 lat lub wicej) - osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesicy (>12 miesicy);

Osoba o niskich kwalifikacjach:  osoba posiadaj켧a wykszta쿬enie do ISCED 3 w낢cznie (kszta쿬enie ukoczone na poziomie szko퀉 턳edniej lub zasadniczej szko퀉 zawodowej), zgodnie z Midzynarodow Klasyfikacj Standardów Edukacyjnych ISCED 2011 (UNESCO);

Osoba odchodz켧a z rolnictwa i jej rodzina: osoba podlegaj켧a ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu na  odstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo쿮cznym rolników (Dz. U. z 2020 r. poz. 174, ze zm.) (KRUS), zamierzaj켧a podj길 zatrudnienie lub inn dzia쿪lno뜻 pozarolnicz, objt obowi콄kiem ubezpieczenia spo쿮cznego na podstawie ustawy z dnia 13 pa펋ziernika 1998 r. o systemie ubezpiecze spo쿮cznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 266) (ZUS);

Osoba uboga pracuj켧a: osoba, której zarobki w ujciu miesicznym nie przekraczaj minimalnego wynagrodzenia za prac (ustalanego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu) w miesi켧u poprzedzaj켧ym przyst켺ienie do projektu albo osoba zamieszkuj켧a w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wy낢czeniem transferów socjalnych), przypadaj켧e na jedn osob nie przekraczaj kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesi켧u poprzedzaj켧ym przyst켺ienie do projektu (wysoko턢i kryteriów dochodowych podawane s w Rozporz켨zeniu Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot 턻iadcze pieni轅nych z pomocy spo쿮cznej – obecnie dla osoby samotnej: 701,00 PLN, natomiast dla osoby w rodzinie: 528,00 PLN);

Osoba w innej niekorzystnej sytuacji spo쿮cznej: osoby zagro퓇ne wykluczeniem  spo쿮cznym z powodu: niskiego wykszta쿬enia, byli wi瑗niowie, narkomani, bezdomni, wykluczeni z dostpu do  mieszka, osoby z obszarów wiejskich;

Osoby z niepe쿻osprawno턢iami: osoby niepe쿻osprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i spo쿮cznej oraz zatrudnianiu osób niepe쿻osprawnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 2046, z pó펝. zm.), a tak풽 osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 546 z pó펝. zm.);

Reemigrant: obywatel polski, który przebywa za granic Polski przez nieprzerwany okres co najmniej 6 miesicy, który zamierza powróci do Polski lub który przebywa na terenie Polski nie d퀅풽j ni 6 miesicy przed przyst켺ieniem do projektu i deklaruje ch唯 podjcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (w tym dzia쿪lno턢i gospodarczej) na terytorium Polski. Do tej grupy zaliczani s równie repatrianci. Reemigrant ubiegaj켧y si o wsparcie nie mo풽 posiada zatrudnienia;

Sta – nabywanie umiejtno턢i praktycznych istotnych dla wykonywania pracy o okre턫onej specyfice bez nawi콄ania stosunku pracy z pracodawc, maj켧e za zadanie przygotowa osob wchodz켧, powracaj켧 na rynek pracy, planuj켧 zmian miejsca zatrudnienia lub podnosz켧 swoje kwalifikacje do podjcia, zmiany lub poprawy warunków zatrudnienia.

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsibiorczo턢i Ostrw Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrw Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl