A A A
Home site Contact SiteMap Administracja
  tel/fax: 62 736 10 27
Dzia퀉 tematyczne
Strona g농wna Dzia퀉 tematyczne O Eurocentrum
O Eurocentrum

Eurocentrum Innowacji i Przedsibiorczo턢i jest stowarzyszeniem naukowo - technicznym powsta퀉m w 1975 roku, którego dzia쿪lno뜻 obejmuje us퀅gi doradcze, szkoleniowe oraz informacyjne. Dominuj켧 form 턻iadczonych us퀅g jest oferta szkoleniowa dla ró퓆ych podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Ponad czterdziestopicioletnia dzia쿪lno뜻 stowarzyszenia w Ostrowie Wielkopolskim pozwoli쿪 ukszta퀃owa wizerunek firmy jako o턳odka profesjonalnie 턻iadcz켧ego us퀅gi adresowane gównie do sektora Ma퀉ch i 쫞ednich Przedsibiorstw oraz do osób podejmuj켧ych w쿪sn dzia쿪lno뜻 gospodarcz.

Misj Eurocentrum by쿽, jest i niew켾pliwie bdzie dzia쿪nie na rzecz szeroko rozumianego 턳odowiska technicznego poprzez prowadzenie najwy퓋zej jako턢i us퀅g i szkole doskonal켧ych wiedz i praktyczne umiejtno턢i pracowników sektora gospodarczego, zgodnie z has쿮m „Profesjonalizm, do턻iadczenie, praktyka”.

 

Gównymi celami i zadaniami Eurocentrum jest przede wszystkim wspieranie i promowanie przedsibiorczo턢i i innowacyjno턢i, w szczególno턢i:

  • rozwój innowacyjno턢i gospodarki, szczególnie ma쿮go i 턳edniego biznesu, poprzez inicjowanie wszelkich dzia쿪 maj켧ych na celu wspomaganie wdro풽nia opracowa naukowych i badawczo – rozwojowych do praktyki, oraz wspó쿾rac biznesu z zapleczem naukowo-badawczym i rozwojowym,
  • budowanie pozytywnego obrazu przedsibiorczo턢i i przedsibiorców,
  • promocj nowoczesnych technik zarz켨zania,
  • rozwijanie dzia쿪lno턢i o턻iatowej polegaj켧ej na upowszechnianiu, organizowaniu i popularyzowaniu w szko쿪ch i zak쿪dach pracy wiedzy z zakresu innowacyjno턢i i przedsibiorczo턢i oraz ochrony w쿪sno턢i przemys쿽wej,
  • inicjowanie dzia쿪 na rzecz postpu naukowo-technicznego w턳ód m쿽dzie퓓, podejmowanie dzia쿪 sprzyjaj켧ych rozwojowi i wspó쿾racy instytucji samorz켨owych oraz instytucji oko쿽biznesowych,
  • promowanie dobrych do턻iadcze z krajów Unii Europejskiej,
  • koordynacj dzia쿪, wymian informacji, opracowywanie metod pracy i podnoszenie kwalifikacji konsultantów wspieraj켧ych ma퀉 i 턳edni biznes w sposób zapewniaj켧y spe쿻ianie wymogów akredytacyjnych stowarzyszenia. 

Ponadto stowarzyszenie oferuje bezp쿪tne us퀅gi informacyjne w Puncie Konsultacyjnym oraz w Punkcie Informacyjnym Funduszy Europejskich. Wysok jako뜻 us퀅g gwarantuje Certyfikat PN-EN ISO 9001:2015 w zakresie 턻iadczenia us퀅g szkoleniowych, informacyjnych, doradczych oraz akredytacja w Krajowym Systemie Us퀅g - KSU.

Profesjonalne 턻iadczenie us퀅g szkoleniowych zapewnia akredytacja w Kuratorium O턻iaty w Poznaniu.

Eurocentrum Innowacji i Przedsibiorczo턢i uzyska쿽 wpis do Krajowego Rejestru Podmiotów Prowadz켧ych Agencje Zatrudnienia oraz Rejestru Instytucji Szkoleniowych.

W okresie ponad czterdziestolpicioletniej dzia쿪lno턢i Eurocentrum Innowacji i Przedsibiorczo턢i ugruntowa쿽 swoj pozycj jako jedna z licz켧ych si instytucji wspieraj켧ych rozwój regionalny na terenie województwa wielkopolskiego oraz kraju. Dziki dzia쿪niom stowarzyszenia, w ostatnim picioleciu powsta쿽 ponad 600 nowych podmiotów gospodarczych oraz przeszkolonych zosta쿽 blisko 60 000 osób.

Odznaczenia i nagrody Eurocentrum

Certyfikaty i uprawnienia Eurocentrum

 
 
Eurocentrum Innowacji i Przedsibiorczo턢i Ostrw Wielkopolski
ul. Budowlanych 5
63-400 Ostrw Wielkopolski
tel/fax: 62 736 10 27
biuro@euro.ctiw.pl